Service

Winterstalling voorwaarden

Winterstalling voorwaarden

1. Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij MotoVeda als verhuurder van de stallingsruimte optreedt.
 • Huurder is een ieder die een (motor) scooter of MP3 stalt bij MotoVeda, Ede. Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken na instemming van beiden.
 • De stallingsovereenkomst tussen MotoVeda en huurder komt tot stand na het ondertekenen van het inschrijfformulier door huurder en verhuurder
 • In de stallingsovereenkomst verklaart de huurder een exemplaar van de stallingsvoorwaarden te hebben ontvangen en met de inhoud akkoord te gaan.
 • De stallingsovereenkomst kan wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand

2. Stallingsperiode: openingstijden

 • De stallingsperiode loopt van 1 oktober tot en met 1 april van ieder jaar
 • Een afwijkende stallingsperiode kan in overleg met MotoVeda worden overeengekomen
 • Gedurende voornoemde periode kan de (motor) scooter of MP3 mits 24 uur van te voren aangemeld, 5 dagen per week (van dinsdag t/m zaterdag) worden gehaald of gebracht. Aanmelden kan via [email protected] of 0318-625625 (vraag naar Henk of Emmy)

3. Geboden, verboden

 • Indien de (motor) scooter of MP3 ter stalling wordt aangeboden, dient u deze af te leveren op het parkeerterrein. MotoVeda  zorgt voor het stallen
 • Indien u de (motor) scooter of MP3 wenst op te halen uit de stalling of te brengen, dient u dit tenminste  24 uur van tevoren te melden via [email protected] of 0318-625625
 • De (motor) scooter of MP3 wordt door MotoVeda Ede nooit afgegeven aan derden zonder expliciete en schriftelijke toestemming van huurder. Huurder of diens gemachtigde dient zich bij het ophalen van de (motor) scooter of MP3 te kunnen legitimeren.
 • Het is de huurder niet toegestaan zonder toezicht van de eigenaar van MotoVeda, de (motor) scooter of MP3 in of uit de stallingsruimte te plaatsen, dan wel te verplaatsen binnen de stallingsruimte
 • Het is de huurder niet toegestaan de stallingsplaats aan derden al dan niet tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze in gebruik te geven.
 • Zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van MotoVeda mag de stallingsruimte niet worden gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de (motor) scooter of MP3
 • Het de huurder niet toegestaan de (motor) scooter of MP3 immobiel te maken.
 • Het is verboden om in de stallingsruimte te roken,
 • Het is de huurder verboden zich zonder toestemming van de eigenaar in de stallingsruimte te bevinden.

4. Aansprakelijkheid/verzekering

 • De huurder is verplicht de ter stalling aangeboden (motor) scooter of MP3 minimaal WA verzekerd te hebben.
 • De huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen of nalatigheid van hemzelf
 • Betreden van de stallingsruimte of het parkeerterrein geschiedt op risico van de huurder
 • Wanneer de (motor) scooter of MP3 op verzoek van de huurder buiten de stallingsruimte is gebracht om te worden opgehaald is het risico voor de huurder
 • MotoVeda is slechts aansprakelijk voor schade, verlies en diefstal van de (motor) scooter of MP3 indien dit te wijten is aan aantoonbare schuld van MotoVeda of personen in dienst van MotoVeda.

5. Betalingen

 • Na start van de stallingsperiode per kas/pin of per bank binnen 8 dagen, dient de huurder voor de komende huurperiode de huur te voldoen aan MotoVeda
 • MotoVeda zal een eventuele verhoging van het stallingsgeld uiterlijk 1 maand voor de afloop van de (verlengde) contractduur schriftelijk aan de huurder kenbaar maken
 • Indien de huurder niet tijdig betaalt, is hij rechtswege in verzuim en heeft MotoVeda zonder enige ingebrekestelling het recht de huurder voor het gehele verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke rente (5%) vanaf de vervaldatum in rekening te brengen.
 • MotoVeda heeft het recht de (motor) scooter of MP3 onder zich te houden totdat het aan hem verschuldigde bedrag geheel door de huurder is voldaan.
 • Restitutie van de huur is niet mogelijk. Bij onenigheid tussen huurder en MotoVeda over de stallingsvoorwaarden is MotoVeda  gemachtigd het contract te verbreken. Hierbij wordt geen stallingsgeld gerestitueerd.
 • Voor zover in deze overeenkomst niet anders is bepaald, verplichten de huurder en MotoVeda zich tot alles waartoe zij op grond van de wet en/of plaatselijke verordeningen jegens elkaar gehouden worden.